دفتر مرکزی :۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰ ، شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸ ، شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰ ، شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹ ، شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳

آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری
f710044bf79a4b1f5d8b085e5e5d9711_L
شرکت سهامی
نوامبر 26, 2017
9ecd376e5371efaef9aad9bc9143aed8_L
هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص
نوامبر 26, 2017

آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری
36fdb1a35cd2f54f95cf2119fb5bc7ed_L (1)

آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری

تشکیلات و موسسات غیر تجارتی :

 • تاسیس برای امور غیر تجارتی (امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن)
 • تاسیس به قصد انتفاع باشد /  تاسیس به قصد انتفاع نباشد
 • دارای عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و …
 • عدم امکان اتخاد عناوین مختص تشکیلات دولتی و کشوری

انواع تشکیلات و موسسات غیرتجاری:

 • تاسیس به قصد جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء (کانونهای فنی و حقوقی و…)
 • عدم تاسیس به قصد جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء

بایدها در تشکیلات و موسسات غیر تجاری :

 • ثبت در تهران باید در اداره ثبت شرکتها صورت گیرد
 • ثبت در شهرستانها باید در اداره ثبت مرکز اصلی آن صورت گیرد
 • ثبت در خارج از کشور باید در تهران در اداره ثبت شرکتها صورت گیرد
 • تشکیلات خارجی ثبت نشده و دارای فالیت در ایران، از تاریخ تصویب آئین نامه مربوطه باید طی دو ماه اقدام به ثبت کنند- سپس اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و در صورت موافقت ، ثبت میشود.
 • تنظیم اظهار نامه ثبت در دو نسخه به زبان فارسی

فصل اول درباب تشکیلات و موسسات غیر تجاری:

 • نقص تقاضا :طی ۱۵ روز بعد از وصول اظهار نامه اگر تقاضای ثبت ناقص باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار میدهد مبنی براینکه که به مدت 15 روز نواقص را رفع کند درغیر اینصورت اقدام به رد آن خواهد کرد (در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد)
 • قبول تقاضا :اگر تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مربوط ثبت میشود وبرگه تصدیق ثبت به متقاضی ارئه میشود سپس خلاصه برگه فوق در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر میشود (به خرج متقاضی)
 • تغییرات : باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه ، اشخاصی که حق امضا دارند ، اقامتگاه قانونی آنها اعمال میشود طی یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود درغیر اینصورت استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

فصل دوم در باب تشکیلات و موسسات غیر تجاری:

 • انحلال اختیاری باشد : تصفیه امور انحلال توسط مدیر تشکیلات ، طبق شرایط  اساسنامه انجام میشود و مگراینکه در اساسنامه متصدی و ترتیب امر تصفیه معین نشده باشد که دراینصورت مجمع عمومی ، فردی را برای باید تصفیه انتخاب و حدود اختیارات او را معین میکند
 • انحلال با حکم محکمه : اگر در اساسنامه متصدی امور تصفیه تعیین نشده باشد محکمه یک نفر را معین میکند برای تصفیه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها.
 • این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره ۱۵۴۰۹ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۱۵ نسخ می شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *