دفتر مرکزی :۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰ ، شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸ ، شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰ ، شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹ ، شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳

ثبت پایتخت

مـدیران ، کـارشناسان و مـشاوران مجـرب و مـتخصص ثـبت پایـتخت، با سابقه چندین سـاله ی خود در زمـینه امور ثـبتی ، ثـبت شرکت ، اخذ رتـبه پیمـانکاران ، کد اقتصـادی ، صـورت جـلسه تغـییرات ، ثـبت برند ، مشاوره و خدمات مـالی و حقـوقـی ، اخـذ کـارت بازرگانی ، خدمات اداری و... با سـابقه چندین سـاله و درخشـان دراین عـرصه درکنارتان هستند تا بهترین ها را برای شما به ارمغـان بیاورند ،هـمچنین تیم اجرایی مـتخصص و مـجرب ثـبت دانـش و امکانات وسیع باعث شده تا بتوانیم درکوتـاه ترین زمان ممکن و با کمـترین قیمـت،آماده ی ارائه خـدمات فوق به شمـا بـاشیم.

مقـالات
آوریل 28, 2018
ثبت پایتخت

ثبت پایتخت

ثبت پایتخت با تکیه بر دانش و تجرربه کارشناسان و مشاورانمان در ثبت پایتخت مفتخریم که بیشتر آمار رضایت مشتریان را داشته باشیم خدمات ما در […]
نوامبر 26, 2017
6f43b5263fbba79c5962514b85d34738_L

آشنایی با انواع شرکت ها

آشنایی با انواع شرکت ها : ثبت شرکت سهامی عام : شرکتی بازرگانی است که سرمایه اش تقسیم شده به سهام . ثبت شرکت سهامی خاص : شرکتی بازرگانی است […]
نوامبر 26, 2017
9ecd376e5371efaef9aad9bc9143aed8_L

هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص

همه شرکت های ثبت شده را در نهایت صاحبان شرکت اداره میکنند ینی سمت ها از نظر قانونی مشخص کننده اختیارات افراد در شرکت است هیئت مدیره […]
نوامبر 26, 2017
36fdb1a35cd2f54f95cf2119fb5bc7ed_L (1)

آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری

آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری تشکیلات و موسسات غیر تجارتی : تاسیس برای امور غیر تجارتی (امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال […]
مفـتخـریم کـه بـا تکـیه بـر دانـش کـارشنـاسـان حـرفـه ای و مجـرب تـوانـسته ایـم رضایـت شمـا را جلـب نمـاییـم ، کـارشنـاسـانـان و مشـاوران مـا در ثبـت پـایـتخت آمـاده ارائـه بهـتـرین هـا بـه شـما میبـاشنـد .

ثبت پایتخت

راه هـای ارتبـاط با ما